Algemene informatie

Inleiding

Zoals bij elke vereniging zijn er ook bij de LTV Bleiswijk diverse regels waar we ons aan dienen te houden. Deze regels zijn uniform en geconformeerd aan de regels van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Deze regels zijn gepubliceerd in het “Tennis Spelregel Boekje” dat verkrijgbaar is bij de KNLTB, Postbus 107, 1200 AC Hilversum en op www.knltb.nl.

Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap loopt van 1 april t/m 31 maart. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 december te geschieden. Verzuimt u het lidmaatschap tijdig op te zeggen dan blijft u contributieplichtig.

Voor 2021 zijn de basisbedragen als volgt vastgesteld:

 • Jeugd t/m 17 jaar: € 96,-

 • Senior A 18 t/m 24 jaar: € 133,-

 • Senior B vanaf 25 jaar: € 181,-

 • Inschrijfgeld: € 35,-

 • Inactief: € 91,-

Voor tennisgezinnen met meerdere jeugdleden wordt een gezinskorting van € 25,- toegepast op de contributie. Dit geldt vanaf het tweede inwonend jeugdlid in een gezin waarvan tenminste één van de ouders seniorlid is.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot de ledenadministratie.

Na de algemene ledenvergadering ontvangt u de contributienota en uw spelerspas (zie volgende punt). Deze spelerspas wordt echter pas geactiveerd indien de contributie is betaald.

Spelerspas

Aan het begin van het jaar ontvangt u een spelerspas. Hierop staat het verenigingsnummer van de LTV Bleiswijk, lidmaatschapsnummer, naam, geboortedatum en speelsterkte in het enkel- en dubbelspel. Het pasje dient te zijn voorzien van een recente pasfoto. Zonder pasje kunt u geen gebruik maken van de banen of deelnemen aan wedstrijden (competitie, toernooien). Bij verlies of beschadiging van de pas kunt u contact opnemen met de ledenadministratie, die zorg zal dragen voor een nieuwe pas. Eventuele gemaakte kosten worden doorberekend.

Bardiensten

Als lid van LTV Bleiswijk dient u minimaal 2 x per jaar bardienst te verrichten. Voor de bardienst dient u IVA-gecertificeerd te zijn (IVA = inzicht verantwoord alcohol schenken). Het draaien van een extra bardienst wordt zeer gewaardeerd. Mocht u ingedeeld zijn en geen vervanger kunnen krijgen dan is het mogelijk tegen betaling van € 30,-- per persoon de bardienst over te laten nemen. Indien u geen gehoor geeft aan uw bardienst wordt een boete van € 70,-- in rekening gebracht.

Afhangbord

Om op het park te kunnen spelen dient u gebruik te maken van het digitale afhangbord. Dit bord hangt in de gang van het clubhuis (van buiten bereikbaar middels de wintertoegang). Zodra u een baan wenst te gebruiken dient u met uw pasje “af te hangen” dat wil zeggen, u reserveert tijd om te spelen op een baan.

De speeltijd voor enkelspel bedraagt 30 minuten en voor dubbelspel 45 minuten, met drie personen op de baan geldt de speeltijd voor enkelspel. Elke vrije baan is direct te gebruiken. Zijn de banen bezet dan kun je reserveren door “af te hangen” voor de gereserveerde baan. Let op de starttijd van de af te hangen baan. Sommige banen zijn voor langere tijd formeel gereserveerd (bijvoorbeeld een trainingsbaan en/of competitiebaan).

Afhangen met de tennispas van een ander verenigingslid is het niet toegestaan.

Speeltijden

Elk lid van LTV Bleiswijk mag gebruik maken van de tennisbanen, rekening houdend met het “afhangbord”. Het is mogelijk te spelen van zonsopgang tot 22.50 uur. Vanaf dit tijdstip dienen de banen geveegd te worden omdat om 23.00 uur de baanverlichting uitgaat. De spelers/speelsters, die de laatste wedstrijd op de avondbaan hebben gespeeld, dienen direct na de partij de baanverlichting uit te schakelen.

Clubhuis

Het clubhuis is normaliter doordeweeks geopend van 09.00 – 17.00 uur en van 19.30 – 23.30 uur. Openingstijden in het weekend en in de winterperiode staan op onze website.

Introducés

Het is mogelijk om twee keer per jaar één introducé mee te nemen naar het park. In het clubhuis moet dan een introducépas gekocht worden.

Voor jeugdleden dient € 5,-- te worden betaald, voor seniorleden is dit bedrag € 10,--. Daarnaast moet € 10,-- borg worden betaald voor de af te geven pas. Bij inlevering van deze pas krijgt men € 10,-- retour.

Het is niet toegestaan introducés mee te nemen op de vaste club evenementen.

Baanregels

De banen zijn voorzien van SmashCourt. U mag de baan alleen betreden op schoenen die geschikt zijn voor deze banen. Er mag uitsluitend gespeeld worden in tenniskleding die als zodanig in de winkel wordt verkocht. Wanneer ballen bij de “buren” terecht komen eerst even kijken of ze niet midden in een wedstrijd zijn, dan pas vragen of men de bal wil retourneren door middel van “baan ...., bal over”.

Laat geen afval, kauwgum of flesjes achter op de banen, maar gooi alle afval in de prullenbakken. Pas op met vuur, roken op de banen is ten strengste verboden. Tevens worden geen hete voorwerpen en glaswerk/serviesgoed op de banen toegestaan. Glaswerk en serviesgoed mogen slechts in het clubhuis of op het bijbehorende terras worden gebruikt.
Bedien de scoreborden op de baan met de hand en niet met het racket.

Indien aan bovenstaande voorschriften niet wordt voldaan, zal LTV Bleiswijk de desbetreffende persoon aansprakelijk stellen voor de kosten, welke voortvloeien uit het niet naleven van bovenstaande algemene voorschriften.

Clubtrainers 

LTV Bleiswijk heeft sinds maart 2013 een samenwerkingsverband met Tennisschool Berry Janse (TSBJ).
De clubtrainers Eric van der Jagt, Natassja van Leeuwen en Berry Janse zoeken per 1 april 2019 een jonge collega om hun team te versterken.
Voor een ieder bieden zij een lesprogramma op maat. De clubtrainers werken met het Tenniskids programma van de KNLTB. Meer informatie kunt u vinden op tsbj.nl.
Een proefles is altijd mogelijk op elk nivo, ongeacht de leeftijd.

Team TSBJ schrijft altijd: Tot ziens op de tennisbaan!

Clubactiviteiten

Onze vereniging organiseert elke week een vast aantal evenementen, waaraan ieder lid aan mee kan doen.

Dit zijn:

 • HERENAVOND - elke dinsdagavond - vanaf 19.30 uur, Seniorleden, indeling op binnenkomst.

 • DAMESOCHTEND - elke woensdagmorgen - 09.00 - 12.00 uur, Seniorleden, indeling op binnenkomst.

 • DAMESAVOND - elke woensdagavond - vanaf 20.00 uur, Seniorleden, indeling op binnenkomst.

 • OLD-TIMERS - elke vrijdagmorgen - 09.00 - 12.00 uur.

  Buiten deze vaste speelgelegenheden wordt jaarlijks voor alle leden een clubkampioenschap georganiseerd.

Voor een omschreven deel van de jeugd wordt jaarlijks een tenniskamp georganiseerd met gelimiteerde deelname. Mededelingen hierover ontvangt u via de mail of leest u op www.ltvbleiswijk.nl.

Kijk voor het volledige overzicht van clubactiviteiten op onze website.

Competitie tennis

In het voorseizoen en in het naseizoen, bestaat de mogelijkheid om competitietennis te spelen, georganiseerd door de KNLTB. Deelnameformulieren zijn in te vullen via de website. Deelname is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de plaatsingsmogelijkheden bij de KNLTB. De indeling wordt door de Competitieleider en de Jeugdcommissie behandeld, waarbij geen aanspraak gemaakt kan worden op deelname in de opgegeven sterkte of op de opgegeven teamindeling.

De voorjaarscompetitie, van begin april tot medio juni, wordt altijd gedurende 7 weken gespeeld, echter in verband met het uitvallen van sommige weken, kan de totale duur van de competitie 8 tot 9 weken duren. De activiteitenkalender geeft de juiste data aan voor zowel de jeugd als de senioren. Voor de najaarscompetitie, september tot begin november, geldt dat gedurende 6 weken op zaterdag en zondag competitie wordt gespeeld met eventuele inhaaldagen gedurende 2 weken. Voor alle competities geldt, dat de deelname van het aantal teams is gelimiteerd.

Toernooien

Bij onze vereniging en in de regio worden diverse Open Toernooien gespeeld. Deelname hieraan is vrij voor iedereen.

Via digitale nieuws, de website en via affiches in het clubhuis wordt de informatie verspreid. Zowel d.m.v. deelname formulieren in het clubhuis als via onze website kan er worden ingeschreven. Op ons park worden deze toernooien georganiseerd door een speciale toernooicommissie met medewerking van vele vrijwilligers.

Geluidsinfo

Versterkt geluid buiten het clubhuis is na 1 januari 2014 niet meer toegestaan. Beperkingen zijn opgelegd aan het geluid binnen:

 • Maximaal te produceren geluidsniveau 55 dB van 07.00 uur tot 19.00 uur.

 • Maximaal te produceren geluidsniveau 50 dB van 19.00 uur tot 23.00 uur.

 • Maximaal te produceren geluidsniveau 45 dB van 23.00 uur tot 07.00 uur.

 • Na gemeentelijke vergunning (14 dagen vooraf aanvragen) is maximaal 15 dB extra toegestaan tot uiterlijk 24.00 uur.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
Veel sportverenigingen - waaronder tennisverenigingen - voeren beleid ter voorkoming van (seksueel getint) grensoverschrijdend gedrag richting jeugdleden. Alhoewel er bij onze vereniging geen concrete aanleiding bestaat, zijn wij van mening dat ook LTV Bleiswijk een dergelijk beleid moet gaan hanteren zoals hieronder samengevat.

Gedragscode.
De KNLTB heeft een gedragscode voor begeleiders opgesteld die van toepassing is op leraren, coaches en ouders in de functie als begeleider (bijvoorbeeld tijdens een tenniskamp voor de jeugd). In de artikelen 13 t/m 19 van de gedragscode wordt specifiek ingegaan op (seksueel getint) grensoverschrijdend gedrag richting jeugdleden. Tennisleraren en begeleidende ouders (en overige vrijwilligers die veel met de jeugd werken) zullen expliciet kennisnemen van de KNLTB-gedragscode en daar naar handelen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Tennisleraren van TSBJ dienen desgevraagd een (recente) VOG te kunnen overleggen.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP).
De KNLTB beschikt over vertrouwenscontactpersonen tot wie een onheus bejegend jeugdlid zich kan wenden voor advies. Daarnaast hebben veel sportverenigingen een eigen VCP. Met ingang van 2021 gaat ook LTV Bleiswijk over tot het instellen van zo'n VCP. Zijn/haar taken omvatten:

 • primair aanspreekpunt voor jeugdleden die naar hun mening te maken hebben met ongewenst gedrag binnen de vereniging en die daarover met iemand op vertrouwelijke wijze willen spreken;
 • de VCP verwijst door (bijvoorbeeld naar de VCP van de KNLTB; zie boven) en/of ondersteunt daarbij;
 • de VCP adviseert het bestuur om beleid (verder) te ontwikkelen en ziet er op toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Gesprekken met de VCP zijn in principe vertrouwelijk (tenzij er mogelijk sprake is van een strafbaar feit).

Voor dergelijke gesprekken is een protocol opgesteld. Zoals gezegd, beginnen we in 2021 met het instellen van een vertrouwenscontactpersoon bij LTV Bleiswijk. Het doet ons deugd dat Elise de Koning zich bereid heeft verklaard de taak als VCP van LTV Bleiswijk op zich te willen nemen. Elise is van kinds af aan lid van onze vereniging. In het dagelijks leven is ze leerkracht op een basisschool buiten Lansingerland. Heb je een vraag of is er iets waarbij Elise kan helpen, dan kan je haar aanspreken op de club of een mail sturen naar [email protected]

Lees hier het PROTOCOL VCP bij LTV Bleiswijk.